• REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

    •  

      

      

     REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W SP 50 W KRAKOWIE

      

     Motto

     „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

     Jan Paweł II

      

     Postanowienia ogólne

     1. Wolontariat- to świadome, bezinteresowne i dobrowolne działanie na rzecz innych, ukierunkowane szczególnie na ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.

      

     Cele i działania

     1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.

     2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

     3. Kształtowanie postaw prospołecznych.

     4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.

     5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

     6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

     7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

     8. Angażowanie się na działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

      

     Prawa wolontariusza

     1. Do Szkolnego Koła Wolontariatu może należeć uczeń z klasy 5-8 SP 50 w Krakowie.

     2. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.

     3. Wolontariusze mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

     4. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.

     5. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.

     6. Wolontariusz, wypełniający postanowienia regulaminu otrzymuje na zakończenie roku szkolnego dyplom uznania o pracy w Wolontariacie.

     7. Wolontariusz, wypełniający postanowienia regulaminu otrzymuje wpis o działalności w Wolontariacie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

      

     Obowiązki wolontariusza

     1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Szkolnym Kole Wolontariatu oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza.

     2. Wolontariusze systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach.

     3. Wolontariusz biorący udział w działaniach wolontariatu poza szkołą ma obowiązek zgłosić ten fakt koordynatorom Szkolnego Koła Wolontariatu.

     4. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.

     5. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.

     6. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

     7. Wolontariusze starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.

     8. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu. O skreśleniu z listy decydują opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu.

     9. Wolontariusz zobowiązany jest do co najmniej trzy letniej pracy w Szkolnym Kole Wolontariatu.

      

     Obszary działania

     1.Szkolne Koło Wolontariuszy działa zasadniczo na dwu obszarach: w środowisku szkolnym i lokalnym.

      

     Nagradzanie wolontariuszy

     1. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:

     a) wyrażenie uznania słownego;

     b) pochwałę na forum Szkolnego Koła Wolontariatu i szkoły;

     c) pochwałę koordynatora z wpisem do dziennika przed wystawieniem oceny z zachowania na zakończenie śródrocza i końca roku szkolnego;

     d) dyplom za działalność wolontariacką w danym roku szkolnym;

     e) wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, uzyskuje uczeń klasy 8, który do dnia 31 maja danego roku szkolnego zrealizował co najmniej 60 wymaganych godzin.

     2. Symboliczne nagradzanie wolontariuszy ma przede wszystkim motywować, podkreślać uznanie dla działalności wolontariusza oraz zachęcać do udziału w kolejnych wydarzeniach.

      

     Postanowienia końcowe

     1.Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora Szkoły zespół nauczycieli ds. wolontariatu
     w SP 50, którzy czuwają nad działalnością Szkolnego Koła Wolontariatu oraz prowadzą pracę formacyjną członków Koła, opierając się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

     2. Uczeń może realizować godziny uczestnicząc w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu działającego
     w Szkole Podstawowej nr 50 w Krakowie. Przepracowane godziny odnotowuje się w karcie ewidencji czasu pracy wolontariusza w danym roku szkolnym.

     3. Uczeń może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru, placówki/instytucji, w pomoc, którym mógłby się zaangażować i realizować zadania wolontariusza poza szkołą.

     4. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć koordynatorom Szkolnego Koła Wolontariatu zaświadczenie o odbytym wolontariacie do dnia 31 maja danego roku szkolnego.

     Zaświadczenie powinno zawierać:
     - informacje o odbytych godzinach (wpisana liczba)
     - miejsce gdzie był odbywany
     - data odbywania działań wolontariackich
     - zaznaczenie, że był to wolontariat
     - czytelny podpis osoby lub instytucji wystawiającej zaświadczenie.

      

     Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu w SP 50