• Deklaracja dostępności

   WSTĘP DEKLARACJI

   Szkoła Podstawowa nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Szkoła Podstawowa nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera (w skrócie SP50):

   Telefon: +48 12 637-14-57
   E-mail: sp50krakow@gmail.com
   Adres korespondencyjny: ul. Katowicka 28, 31-351 Kraków

   Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://sp50krakow.edupage.org/

   Data publikacji strony internetowej: 24.09.2020r.

   Data ostatniej aktualizacji: 25.03.2022r.

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
   2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny.
   3. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
   4. nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst.

   Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

   1. wersję dla słabowidzących
   2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu
   3. wyróżnienie odnośników.


   Oświadczenie sporządzono dnia 24.09.2020r.

   1) Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika SP50

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły – sp50krakow@gmail.com Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

   DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

   Siedziba Szkoły Podstawowej nr 50 w Krakowie

   • przy ul. Katowickiej 28

   nie spełnia minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

   Od roku 2019 na terenie wokół szkoły trwa rozbudowa budynku, która według planów będzie zakończona w 2022r.

    

    

   EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    
  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać