• REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

    •  

     Regulamin Stołówki Szkolnej nr 50 w Krakowie . 

     Stołówka szkolna prowadzona jest przez: Firmę INES Agnieszka Przeniosło - ajenta stołówki szkolnej.

      

     Zasady i informacje w zakresie funkcjonowania stołówki:

     ► Stołówka szkolna zapewnia wydawanie posiłków w formie obiadów.

     ► Posiłki są przygotowywane na miejscu w kuchni stołówki szkolnej, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemem HACCP, w oparciu o środki spożywcze spełniające wymagania Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy. ►„Posiłek abonamentowy” to pełny dwudaniowy obiad oraz kompot.

     ►„Posiłek jednorazowy” to obiad dwudaniowy oraz kompot zamawiany i płacony w dniu konsumpcji.

     ► Warunkiem korzystania z obiadów refundowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest dostarczenie odpowiedniej decyzji.

     UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI.

     Z oferowanych w stołówce posiłków mogą korzystać uczniowie za których są wnoszone opłaty lub których żywienie finansowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Radę Rodziców, sponsorów, a także nauczyciele i inne osoby wnoszące opłaty indywidualnie.

     ZAMAWIANIE POSIŁKÓW ABONAMENTOWYCH.

     Podstawą do korzystania z posiłków abonamentowych jest zgłoszenie SMS na nr. 8888-54-329.

     ►Należność za posiłki abonamentowe należy uiszczać przelewem na podany rachunek bankowy w tytule należy podać imię i nazwisko oraz klasę a także za jaki okres dokonywana jest płatność.

     WYDAWANIE POSIŁKÓW.

     Posiłki wydawane są w godzinach otwarcia stołówki szkolnej od godziny 11,30 do godziny 14,30.  

     ► Nieobecność na obiedzie zgłaszamy w danym dniu do 7.30 wyłącznie SMS. Nieobecności zostaną odliczone przy wpłacie na następny miesiąc. . Tylko na podstawie właściwego zgłoszenia powstaje nadpłata, którą można rozliczyć na poczet wpłat następnego miesiąca. Jeżeli nieobecność nie została zgłoszona w wyznaczonym terminie, należność za posiłek nie będzie można rozliczyć.

     ►Odpłatność za obiady/posiłki wnosi się z góry w okresach miesięcznych, w nieprzekraczalnym terminie do 5 tego danego miesiąca.

     ► Informacja o kwocie abonamentu za obiady na miesiąc następny, umieszczana będzie na stronie szkoły w zakładce stołówka szkolna oraz na tablicy ogłoszeń i w stołówce szkoły.

     ► Całkowitą rezygnację z obiadów na następny miesiąc należy zgłosić SMS najpóźniej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego rezygnację.

     ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE I INNE INFORMACJE.

     1.Obiady wydawane są według ustalonego harmonogramu. 

     2.Klasy starsze od 4-8 przestrzegają limitu osób przebywających na stołówce podczas przerwy obiadowej. 

     3.Klasy od 1-3 schodzą na obiad pod opieką wychowawcy świetlicy. Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:

      • zachowania czystości, a w szczególności powinny przed posiłkiem umyć ręce, 

     • kulturalnego spożywania posiłków, 

     • zachowania ciszy podczas spożywania posiłków, 

     • używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, 

     • po spożyciu posiłku, odniesienia brudnych naczyń, sztućców w wyznaczone miejsce, 

     • kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i osób przebywających na terenie stołówki. 

     4. Zabrania się wynoszenia ze stołówki wszelkich naczyń, sztućców i innych elementów wyposażenia.

     5. Za szkody na stołówce spowodowane przez osobę stołującą się odpowiada ona sama, a za straty materialne spowodowane przez dziecko (ucznia) jego rodzice (opiekunowie prawni). 

     6. W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis dotyczący danego tygodnia. 

     7. Wszystkie osoby korzystające z stołówki są zobowiązane do przestrzegania powyższego regulaminu. 

     8. Zgłoszenie dziecka lub osoby dorosłej na obiady jest równoważne z akceptacją cennika oraz regulaminem stołówki.

     Ajent Stołówki Szkolnej. Firma INES  Agnieszka Przeniosło.