• REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

    • REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU SP 50

      

     Motto

     Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

     Jan Paweł II

      

     Postanowienia ogólne

     1. Wolontariat- to świadome, bezinteresowne i dobrowolne działanie na rzecz innych, ukierunkowane szczególnie na ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.

      

     Cele i działania

     1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.

     2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

     3. Kształtowanie postaw prospołecznych.

     4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.

     5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

     6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

     7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

     8. Angażowanie się na działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

      

     Prawa wolontariusza

     1. Do Szkolnego Koła Wolontariatu może należeć uczeń z klasy 4-8 SP 50 w Krakowie.

     2. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.

     3. Wolontariusze mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

     4. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.

     5. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.

     6.Wolontariusz, wypełniający postanowienia regulaminu otrzymuje na zakończenie roku szkolnego dyplom uznania o pracy w Wolontariacie.

     7. Wolontariusz, wypełniający postanowienia regulaminu otrzymuje wpis o działalności w Wolontariacie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

      

     Obowiązki wolontariusza

     1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Szkolnym Kole Wolontariatu oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza.

     2. Wolontariusze systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach.

     3. Wolontariusz biorący udział w działaniach wolontariatu poza szkołą ma obowiązek zgłosić ten fakt koordynatorom Szkolnego Koła Wolontariatu.

     4. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.

     5. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.

     6. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

     7. Wolontariusze starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.

     8. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu. O skreśleniu z listy decydują opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu.

     9. Wolontariusz zobowiązany jest do co najmniej trzy letniej pracy w Szkolnym Kole Wolontariatu.

      

     Obszary działania

     1.Szkolne Koło Wolontariuszy działa zasadniczo na dwu obszarach: w środowisku szkolnym i lokalnym.

      

     Nagradzanie wolontariuszy

     1. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:

     a) wyrażenie uznania słownego;

     b) pochwałę na forum Szkolnego Koła Wolontariatu i szkoły;

     c) pochwałę koordynatora z wpisem do dziennika przed wystawieniem oceny z zachowania na zakończenie półrocza i końca roku szkolnego;

     d) dyplom za działalność wolontariacką w danym roku szkolnym;

     e) wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, po pracy w Kole w ciągu trzech lat nauki w SP 50 i zrealizowaniu co najmniej 90 godzin wolontariatu lub pracy na rzecz środowiska szkolnego.

     2. Symboliczne nagradzanie wolontariuszy ma przede wszystkim motywować, podkreślać uznanie dla działalności wolontariusza oraz zachęcać do udziału w kolejnych wydarzeniach.

      

     Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu w SP 50

      

     Aneks_do_regulaminu_Szkolnego_Kola_Wolontariatu_SP_50.docx