• REGULAMIN RADY RODZICÓW

    • REGULAMIN RADY RODZICÓW
     PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50
     Imienia WŁODZIMIERZA TETMAJERA W KRAKOWIE     Rozdział I
     Definicje i  cele rady rodziców

     §1


     1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 50 w Krakowie, zwana dalej „radą rodziców”, reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów) uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 50 w Krakowie.
     2. Rada  rodziców  jest samorządnym, społecznym, statutowym organem szkoły, współdziałającym w realizacji zadań  z  dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, radą szkoły, organem prowadzący szkołę i organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Małopolska reprezentowanym przez komitet społeczny przy sp. 50.
     3. Rada rodziców działa w oparciu o ustawę o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r (tekst jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 wraz z późniejszymi zmianami) w szczególności o atr.53 i 54, o Kartę Nauczyciela oraz na podstawie niniejszego regulaminu.


     §2


     Celem działania rady rodziców jest:
     1.    reprezentowanie stanowiska ogółu rodziców we wszystkich sprawach dotyczących kształcenia dzieci i działania szkoły oraz występowanie z wnioskami i opiniami dotyczącymi tych spraw,
     2.    wspieranie uczniów w sprawach związanych z nauką oraz funkcjonowaniem w społeczności szkolnej między innymi poprzez:
     a)wspomaganie szkoły na rzecz poprawy warunków organizacyjnych i materialnych jej funkcjonowania,
     b) podejmowanie działań zmierzających do wspierania i doskonalenia statutowej działalności szkoły,
     c) aktywizowanie i angażowanie rodziców do działań na rzecz szkoły,
     d) działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły,
     3. tworzenie sieci wzajemnego wsparcia i komunikacji pomiędzy rodzicami a szkołą oraz wśród rodziców związanych ze szkołą.


     Rozdział II
     Kompetencje, uprawnienia i zadania rady rodziców

     §3


     1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
     2. W porozumieniu z radą pedagogiczną rada rodziców uchwala:
     a)    program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania ocharakterze
     wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli.
     b) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
     3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną, wówczas program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
     4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
     5. Rada rodziców może porozumiewać się, ustalać zasady i zakres współpracy z radami rodziców z innych szkół.

     §4


     1. Rada rodziców opiniuje:
     a) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia w szkole,
     b) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
     c) podjęcie działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji,
     d) pracę nauczyciela i dyrektora do ustalenia oceny dorobku zawodowego w przypadku ich awansu zawodowego,
     e) propozycję zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów,
     f) wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych,
     g) wyznaczenie na początkowym etapie edukacyjnym dla danego oddziału od 2-4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym,
     h) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
     i) wzór jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły oraz zgodę na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju,
     j) statut i inne dokumenty prawa wewnątrzszkolnego.
     2. W uzasadnieniu swoich opinii rada rodziców może zaproponować rozwiązania umożliwiające poprawę pracy szkoły.

     §5


     1. Członkowie  rady rodziców  mają   prawo do  zapoznania  się  z  informacjami   oraz dokumentami  szkoły związanymi  z organizacją,  przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczego  i  działalnością opiekuńczą  szkoły,   poza  informacjami  oraz dokumentami uznanymi za poufne, lub tymi, które dotyczą spraw personalnych uczniów  oraz nauczycieli.
     2. Rada rodziców deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora. Przedstawiciel wybrany jest w tajnym głosowaniu.
     3. Rada rodziców ma prawo do wyrażania swoich oczekiwań związanych z pracą dydaktyczno- wychowawczą szkoły.
     4. Na wniosek rady rodziców w każdym czasie może być dokonana ocena pracy nauczyciela.


     §6


     Zadaniem rady rodziców jest:
     1. pobudzanie i organizowanie forum aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
     2. gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
     3. wspieranie rodziców w ich wnioskach oraz wraz ze współpracą z innymi organami szkoły zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły m.in. poprzez dostęp do rzetelnej informacji na temat:
     1.    regulaminów szkolnych i „wewnątrzszkolnego systemu oceniania”,
     2.    zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,
     3.    swojego dziecka i jego postępów lub trudności w nauce i życiu szkolnym,
     4.    uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
     4.    współudział w organizowaniu działalności kulturalnej i artystycznej szkoły,
     5.    popularyzowanie dorobku kulturalnego szkoły, organizacji uczniowskich, zespołów zainteresowań i innych form rozwoju intelektualnego i kulturalnego uczniów,
     6. otaczanie opieką i wsparciem także materialnym wszelkich poczynań związanych z podnoszeniem poziomu nauczania oraz promowaniem uczniów uzdolnionych,
     7. wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły.
     Rozdział III
     Tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych rodziców
     i do rady rodziców oraz tryb opuszczenia funkcji przed upływem kadencji


     § 7


     1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców oddziału.
     2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie radę oddziałową rodziców, składającą się z min. 3 osób tak, aby można było utworzyć funkcje przewodniczącego, zastępcy i skarbnika.
     3. Do  udziału  w  wyborach  uprawnieni  są rodzice  (lub prawni opiekunowie) uczniów danego oddziału. Jednego ucznia reprezentuje w wyborach jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
     4. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie swoją zgodę na kandydowanie.
     5. Rezygnacja ze stanowiska w radzie oddziałowej rodziców przed upływem kadencji odbywa się w formie ustnej lub pisemnej na zebraniu klasowym.
     6. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka rady oddziałowej wybór nowego członka rady oddziału, celem uzupełnienia składu rady, odbywa się na zebraniu, podczas którego nastąpiło ustąpienie ze składu rady lub na najbliższym zebraniu rodziców danego oddziału.


     § 8


     1. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
     2. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali większość głosów uczestników uprawnionych do głosowania.
     3. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
     4. Kadencja rady rodziców i jej organów trwa jeden rok szkolny, czyli od 1 września do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.
     6.W przypadku rezygnacji bądź odwołania członka prezydium rady rodziców, rada rodziców niezwłocznie przeprowadza wybory tytułem uzupełnienia składu prezydium. Wybory  uzupełniające przeprowadza się podczas najbliższego lub specjalnie w tym celu  zwołanego zebrania rady rodziców.
     7. Decyzja o rezygnacji z członkostwa w  radzie rodziców powinna zostać przedłożona  na piśmie przewodniczącemu rady rodziców.
     8. Członkowie oddziałowych rad rodziców oraz członkowie prezydium rady rodziców mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołania dokonuje się poprzez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w niniejszym regulaminie.


     Rozdział IV
     Organy rady rodziców, tryb ich powołania oraz kompetencje

      

     § 9


     1. Na pierwszym zebraniu w roku szkolnym rada rodziców wybiera spośród siebieprezydium rady rodziców.
     2. Dla pierwszego zebrania rady rodziców w roku szkolnym ustala się następujący przebieg: 1)Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania w głosowaniu jawnym oraz ustalenie listy obecności; 2) Wybory nowych organów rady rodziców;
     3) Informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki;
     4) Przekazanie spraw i rozliczeń przez zarząd rady rodziców z poprzedniej kadencji;
     5) Ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji;
     6) Dyskusja programowa;
     7) Uchwalenie wniosków programowo- organizacyjnych działalności rady na bieżący rok szkolny.
     3. Wybory prezydium rady rodziców przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym, na pierwszym, sprawozdawczo - wyborczym zebraniu rady rodziców w danym roku szkolnym.   
     4. Do komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do prezydium rady rodziców.
     5.  Wybory do prezydium rady rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym.
     6. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Przy równej ilości głosów zarządza się ponowne głosowanie.


     §10


     1. Prezydium rady rodziców składa się z dwóch do czterech osób, w tym przewodniczącego i skarbnika.
     Rada rodziców może wybrać zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
     2. Radę rodziców reprezentuje przewodniczący i skarbnik działający łącznie.
     3. Zadania członków prezydium rady rodziców:
     a) Przewodniczący  rady  rodziców  organizuje  pracę  rady, prowadzi  i  zwołuje  posiedzenia rady oraz reprezentuje radę rodziców,
     b) Skarbnik rady rodziców koordynuje rozliczenia środków finansowych zgromadzonych przez radę oraz przedstawia bieżące rozliczenia i stan środków finansowych na każdym posiedzeniu rady rodziców.
     4. W przypadku dokonania wyboru zastępcy przewodniczącego lub sekretarza rady rodziców, wykonują oni odpowiednio następujące zadania:
     a) Zastępca przewodniczącego rady rodziców współdziała z przewodniczącym w kierowaniu pracami rady oraz przejmuje  obowiązki  przewodniczącego  w  czasie  jego  nieobecności,
     b) Sekretarz rady rodziców odpowiada  za  dokumentację  rady  i protokołowanie posiedzeń.
     W przypadku nie dokonania wyboru sekretarza obowiązki jego przejmuje przewodniczący rady rodziców. W przypadku nie wybrania zastępcy przewodniczącego jego zadania pełni skarbnik rady rodziców.
     5. Osoby pełniące funkcje w organach rady rodziców składają sprawozdanie z działalności rady rodziców na ostatnim zebraniu przed końcem roku szkolnego oraz zdają relacje i podsumowania ze swojej pracy na pierwszym posiedzeniu nowej rady rodziców we wrześniu następnego roku szkolnego.


     §11


     1. Zadania członków rady rodziców:
     1.    członkowie rady rodziców reprezentują oddział na forum rady rodziców,
     2.    mają prawo wypowiadania własnej opinii na każdy temat dotyczący działalności rady rodziców i funkcjonowania szkoły,
     3.    zobowiązani  są do  przekazywania  sprawozdania z działalności rady rodziców dla rodziców danego oddziału,
     4.    zachęcają  ogół rodziców do pomocy i udziału w  realizacji zadań rady rodziców,
     5.    biorą  udział  na  równych  prawach  we wszystkich decyzjach podejmowanych przez radę rodziców,
     6.    powinni  aktywnie  uczestniczyć w  posiedzeniach rady rodziców i wypełniać powierzone zadania,
     7.    zobowiązani  są  do  znajomości  i  przestrzegania uchwalonego regulaminu oraz wypełniania wynikających z niego zobowiązań,
     8.    mogą reprezentować radę rodziców w wyznaczonych zadaniach.
     2. Członkostwo w radzie rodziców i wszelkie funkcje pełnione są społecznie.
     3. Rada rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków i spośród innych rodziców uczniów szkoły oraz osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) dla wykonywania określonych zadań.


     Rozdział V
     Tryb podejmowania uchwał rady rodziców

     §12


     1. Decyzje rady rodziców jako organu kolegialnego są podejmowane w formie uchwał.
     2. Uchwały podejmuje się w trybie jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu rady rodziców.
     3. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz niezbędne quorum ustala każdorazowo sekretarz lub przewodniczący.
     4. Rada rodziców upoważnia prezydium rady lub specjalnie wyznaczonych odrębną uchwałą członków do podejmowania działań i decyzji w oparciu o podjęte uchwały.
     5. Uchwały rady rodziców są numerowane w sposób ciągły w ciągu roku. Numer uchwały składa się z nr kolejnej uchwały oraz oznaczenia daty roku szkolnego.
     6. Wszystkie uchwały podejmowane przez radę rodziców są protokołowane w protokolarzu rady rodziców. Protokoły sporządza sekretarz lub w przypadku, kiedy sekretarz nie zostanie powołany, członek rady wskazany przez przewodniczącego rady rodziców.
     7. Wyrażanie uzgodnionej opinii przez radę rodziców w danej sprawie odbywa się w drodze głosowania tak samo jak w przypadku podejmowania uchwał.
     8. Uchwały rady rodziców mogą być podejmowane  przez radę rodziców w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. e-mailem. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady rodziców zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.  
     9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.8 powyżej nie dotyczy wyborów przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika i sekretarza rady rodziców oraz odwołania tych osób.
     10. W przypadku głosowania drogą elektroniczną podjęte uchwały i wynik głosowania zostają wpisane do protokolarza na najbliższym zebraniu rady rodziców.
        


     Rozdział VI
     Ramowy plan pracy rady rodziców

     §13


     1.Zebrania rady rodziców odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
     2.Zebranie zwołuje przewodniczący rady rodziców lub jego zastępca.
     3. Przewodniczący  powiadamia członków  rady  rodziców o mającym się odbyć zebraniu co  najmniej  7  dni   przed   zaplanowanym terminem spotkania w sposób ustalany na pierwszym zebraniu. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach  przewodniczący może zwołać posiedzenie rady rodziców w trybie pilnym, bez przestrzegania 7-dniowego terminu.
     4. Zawiadomienie o terminie każdego zebrania wraz z porządkiem obrad zamieszczane jest również na tablicy ogłoszeń rady rodziców.
     5. Zebranie rady rodziców może być zwołane także w każdym czasie:
     a) na wniosekrodziców, zco najmniej 3 oddziałów rad oddziałowych,
     b) na wniosek dyrektora szkoły,
     c) na wniosek rady pedagogicznej,
     d) na wniosek 1/2 składu członków rady rodziców.
     6. Każde zebranie rady rodziców jest protokołowane w protokolarzu i podpisane przez osobę, która sporządzała dany protokół.
     7. Protokoły są odczytywane na koniec danego zebrania. Każdy z uczestników zebrania może wnieść zastrzeżenia do treści protokołu.
     8. Posiedzenia rady rodziców prowadzone są przez przewodniczącego rady rodziców.
     9. W posiedzeniach rady może brać udział dyrektor szkoły, przedstawiciel samorządu uczniowskiego  lub  inne  osoby  zaproszone  przez  przewodniczącego lub na wniosek  rady rodziców.
     10. W posiedzeniach rady rodziców może wziąć udział każdy z rodziców, którego dziecko jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 50 w Krakowie, składać wnioski i opinie dotyczące funkcjonowania szkoły oraz działalności rady rodziców, z wyjątkiem sytuacji, kiedy rada rodziców podejmie decyzje o przeprowadzeniu obrad zamkniętych.


     Rozdział VII
     Zasady gospodarki finansowej rady rodziców

     §14


     1. Rada rodziców gromadzi środki finansowe na tzw. Fundusz rady rodziców zwany dalej Funduszem z następujących źródeł:
     a) składek wnoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkoły,
     b) darowizn osób prywatnych,
     c) wpływów z instytucji i organizacji społecznych,
     d) innych źródeł.
     1.    Każdy wydatek finansowy musi być zatwierdzony w drodze uchwały rady rodziców.
     2.    Decyzję o sugerowanej wysokości rocznej składki rodziców na rzecz Funduszu podejmuje rada rodziców na pierwszym zebraniu, w terminie do 10 października każdego roku szkolnego.
     3.    Środki finansowe zbierane na Fundusz wpłacane i przechowywane są na koncie bankowym w banku PKO BP: Konto SKO dla Rady Rodziców (SKO RR) przy szkole podstawowej nr 50:
     27 1020 2906 0000 1702 0309 0362
     4.    Oprócz konta głównego, rada rodziców posiada dwa subkonta, na których gromadzone mogą być środki przeznaczone na zrealizowanie pojedynczych celów np. budowę placu zabaw, kupno tablicy multimedialnej, remont łazienki itp.
     1. Konto SKO Plan Rady Rodziców (celowe SKO RR):
     79.    1020 2906 0000 1702 0309 0396
     2. Konto SKO Plan Rady Rodziców ( celowe SKO RR):
     22.    1020 2906 0000 1602 0309 0404
     1.    Środki gromadzone na subkontach pochodzą z datków niezależnych od opłat na Fundusz rady rodziców, mogą pochodzić z akcji prowadzonych przez członków rady rodziców np. przez aukcje, sprzedaż cegiełek, z zajęć dla rodziców zorganizowanych na terenie szkoły, za zorganizowanie imprez na terenie szkoły itp.
     2.    Środki zgromadzone na subkontach mogą być wydatkowane tylko na wcześniej określony cel z wyjątkiem sytuacji, kiedy cel zostanie osiągnięty a nie wszystkie środki zostaną zużyte. Wówczas rada rodziców podejmuje uchwałę o zbieraniu środków na nowy cel lub przeznaczeniu ich na inne wydatki.
     6. Wpłaty na składki dokonywane są przez rodziców bezpośrednio na konto lub poprzez skarbników klasowych, którzy po zebraniu składek wpłacają je na konto.
     7. Każda dyspozycja wypłaty i przelewu z konta bankowego rady rodziców podpisywana jest łącznie przez przewodniczącego i skarbnika rady rodziców.


     §15


     1. Fundusz jest wykorzystywany do tworzenia warunków umożliwiających skuteczne funkcjonowanie i rozwój szkoły.
     2. Fundusz przeznaczony może być także do udzielania bezpośredniej lub pośredniej pomocy materialnej uczniom szkoły poprzez:
     a) dofinansowanie wyżywienia w szkolnej stołówce, uczniom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Zasady dofinansowania wyżywienia ustala każdorazowo, w drodze uchwały, rada rodziców na początku danego roku szkolnego;
     b) przyznawania zasiłków losowych dla uczniów dotkniętych losowo np., klęska powodzi, pożaru, śmierci rodziców itp., bądź znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. Zasiłki mogą mieć formę tylko rzeczową lub wpłaty celowej;
     c) wynagradzania osiągnięć uczniów promujących szkołę;
     d) wspieranie finansowe różnych imprez organizowanych w szkole i przez szkołę;.
     3. Fundusz wykorzystywany może być również do poprawy warunków i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, a w szczególności umożliwia:
     a) finansowanie bieżących remontów i modernizacji pomieszczeń oraz otoczenia szkoły dla poprawy warunków funkcjonowania i bezpieczeństwa uczniów;
     b) finansowania zakupu środków trwałych wyposażenia szkoły (ławki, stoliki, tablice, meble szkolne, sprzęt sportowy itp.);
     c) nagradzanie uczniów nagrodami za zwycięstwa w konkursach, turniejach, olimpiadach, zawodach itp. oraz za współzawodnictwo indywidualne i klasowe;
     d) dopłaty do imprez szkolnych bądź oddziałowych są rozpatrywane indywidualnie przez radę rodziców;
     e) zakup środków i pomocy dydaktycznych;
     f) uzupełniające zakupy książek i czasopism do szkolnej biblioteki;
     g) finansowanie własnych projektów rady rodziców jak budowa nowych pracowni, wyposażanie szkoły w określony sprzęt i aparaturę, remonty bieżące infrastruktury szkolnej, renowacje urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.,
     h) inne formy pomocy rozpatrywane indywidualnie przez radę rodziców.


     §16


     1. Środki Funduszu pochodzące z innych źródeł np. sponsorów i ofiarodawców oprócz celów wymienionych w § 15 mogą być wydatkowane na:
     a) lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych lokatach bankowych;
     b) przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy działalności gospodarczej;
     c) dofinansowanie działalności statutowej szkoły;
     d) inne cele realizowane uchwałą rady rodziców.
     2. Sposób wydatkowania środków wymienionych w ust 1powyżej może w części lub całości być zależny od życzenia czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz rady rodziców. W takim wypadku rada rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.
     3. Fundusz może być wykorzystywany przez radę rodziców do pokrycia kosztów jej działania.
     4. Pisemne wnioski o środki z Funduszu rady rodziców mogą składać:
                - członkowie rady pedagogicznej
              - dyrektor szkoły
              - samorząd uczniowski
              - członkowie rady rodziców.


     §17


     1.    Na wniosek prezydium rady rodziców obsługę księgowo-rachunkową Funduszu można zlecić księgowemu. Wynagrodzenie księgowego ustala uchwała rady rodziców.
     2.    Skarbnik rady rodziców współpracuje bezpośrednio z księgowym.
     3.    Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy


     Rozdział IX
     Postanowienia końcowe

     §18


     1.    Rada rodziców poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych ogółu rodziców uczniów szkoły.
     2.    W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrektora szkoły lub podległych mu pracowników, a także przez radę pedagogiczna – rada rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora szkoły i ma prawo oczekiwać wyczerpujących odpowiedzi.
     3.    Rada rodziców posługuje się pieczęcią o treści:
     „ Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 50 w Krakowie im. Włodzimierza Tetmajera, ul. Katowicka 28” oraz imienna pieczęcią przewodniczącego rady rodziców. Pieczęć ta jest także używana do operacji finansowych.
     4.    Uchwalenie regulaminu rady rodziców następuje w drodze uchwały rady rodziców, podjętej w trybie ustalonym w regulaminie.
     5.    Propozycje zmian Regulaminu mogą być zgłaszane przez:
     1.    członków rady rodziców,
     2.    oddziałową radę rodziców
     6.    Każda zmiana regulaminu wymaga podjęcia uchwały rady rodziców.
     7.    Zatwierdzony regulamin rady rodziców podpisuje przewodniczący i skarbnik rady rodziców oraz sekretarz rady rodziców- w przypadku jego powołania.
     8.    Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


     Kraków, dnia 24 września 2013