Nawigacja

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU KREDKOBRANIE I MŁODIEŻOWE DNI WOLONTARIATU

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU SP 50

 

Motto

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

 

Postanowienia ogólne

1. Wolontariat- to świadome, bezinteresowne i dobrowolne działanie na rzecz innych, ukierunkowane szczególnie na ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.

 

Cele i działania

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.

2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

3. Kształtowanie postaw prospołecznych.

4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.

5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

8. Angażowanie się na działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

 

Prawa wolontariusza

1. Do Szkolnego Koła Wolontariatu może należeć uczeń z klasy 4-8 SP 50 w Krakowie.

2. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.

3. Wolontariusze mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

4. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.

5. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.

6.Wolontariusz, wypełniający postanowienia regulaminu otrzymuje na zakończenie roku szkolnego dyplom uznania o pracy w Wolontariacie.

7. Wolontariusz, wypełniający postanowienia regulaminu otrzymuje wpis o działalności w Wolontariacie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

 

Obowiązki wolontariusza

1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Szkolnym Kole Wolontariatu oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza.

2. Wolontariusze systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach.

3. Wolontariusz biorący udział w działaniach wolontariatu poza szkołą ma obowiązek zgłosić ten fakt koordynatorom Szkolnego Koła Wolontariatu.

4. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.

5. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.

6. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

7. Wolontariusze starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.

8. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu. O skreśleniu z listy decydują opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu.

9. Wolontariusz zobowiązany jest do co najmniej trzy letniej pracy w Szkolnym Kole Wolontariatu.

 

Obszary działania

1.Szkolne Koło Wolontariuszy działa zasadniczo na dwu obszarach: w środowisku szkolnym i lokalnym.

 

Nagradzanie wolontariuszy

1. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:

a) wyrażenie uznania słownego;

b) pochwałę na forum Szkolnego Koła Wolontariatu i szkoły;

c) pochwałę koordynatora z wpisem do dziennika przed wystawieniem oceny z zachowania na zakończenie półrocza i końca roku szkolnego;

d) dyplom za działalność wolontariacką w danym roku szkolnym;

e) wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, po pracy w Kole w ciągu trzech lat nauki w SP 50 i zrealizowaniu co najmniej 90 godzin wolontariatu lub pracy na rzecz środowiska szkolnego.

2. Symboliczne nagradzanie wolontariuszy ma przede wszystkim motywować, podkreślać uznanie dla działalności wolontariusza oraz zachęcać do udziału w kolejnych wydarzeniach.

 

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu w SP 50

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 50 w Krakowie
    Szkoła Podstawowa nr 50 w Krakowie, ul. Katowicka 28, 31-351 Kraków
  • 12 637 14 57

Galeria zdjęć