• REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

    •  

     Regulamin Stołówki Szkolnej nr 50 w Krakowie . 

      

     Stołówka szkolna prowadzona jest przez: Firmę INES Agnieszka Przeniosło - ajenta stołówki szkolnej.

      

     Zasady i informacje w zakresie funkcjonowania stołówki:

     Stołówka szkolna zapewnia wydawanie posiłków w formie obiadów.

     Posiłki są przygotowywane na miejscu w kuchni stołówki szkolnej, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemem HACCP, w oparciu o środki spożywcze spełniające wymagania Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy.

      Posiłek abonamentowy” to pełny dwudaniowy obiad oraz kompot.

     Posiłek jednorazowy” to obiad zamawiany i płacony w dniu konsumpcji.

     Warunkiem korzystania z obiadów refundowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest dostarczenie odpowiedniej decyzji.

     UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI.

     1. Z oferowanych w stołówce posiłków mogą korzystać uczniowie za których są wnoszone opłaty lub których żywienie finansowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Radę Rodziców, sponsorów, a także nauczyciele i inne osoby wnoszące opłaty indywidualnie.

     ZAMAWIANIE POSIŁKÓW ABONAMENTOWYCH.

     Podstawą do korzystania z posiłków abonamentowych jest zgłoszenie SMS na nr. 8888-54-329.

     Należność za posiłki abonamentowe należy uiszczać przelewem na podany rachunek bankowy w tytule należy podać imię i nazwisko oraz klasę, a także za jaki okres dokonywana jest płatność.

     WYDAWANIE POSIŁKÓW: Posiłki wydawane są w godzinach otwarcia stołówki szkolnej od godziny 11:30 do godziny 14:30.  

     Nieobecność na obiedzie zgłaszamy w danym dniu do 7.30 wyłącznie SMS. Nieobecności zostaną odliczone przy wpłacie na następny miesiąc. Tylko na podstawie właściwego zgłoszenia powstaje nadpłata, którą można rozliczyć na poczet wpłat następnego miesiąca. Jeżeli nieobecność nie została zgłoszona w wyznaczonym terminie, należność za posiłek nie będzie można rozliczyć.

     Odpłatność za obiady/posiłki wnosi się z góry w okresach miesięcznych, w nieprzekraczalnym terminie do 5 tego danego miesiąca.

     Informacja o kwocie abonamentu za obiady na miesiąc następny, umieszczana będzie na stronie szkoły w zakładce

     "Uczniowie i rodzice" oraz na tablicy ogłoszeń i w stołówce szkoły.

     Całkowitą rezygnację z obiadów na następny miesiąc należy zgłosić SMS najpóźniej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego rezygnację.

      ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE I INNE INFORMACJE.

     1.Obiady wydawane są według ustalonego harmonogramu.

     2.Klasy starsze od 4-8 przestrzegają limitu osób przebywających na stołówce podczas przerwy obiadowej.

     3.Klasy od 1-3 schodzą na obiad pod opieką wychowawcy świetlicy.

     Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:

     • zachowania czystości, a w szczególności powinny przed posiłkiem umyć ręce,

     • kulturalnego spożywania posiłków,

     • zachowania ciszy podczas spożywania posiłków,

     • używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem,

     • po spożyciu posiłku, odniesienia brudnych naczyń, sztućców w wyznaczone miejsce,

     • kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i osób przebywających na terenie stołówki.

     4. Zabrania się wynoszenia ze stołówki wszelkich naczyń, sztućców i innych elementów wyposażenia.

     5. Za szkody na stołówce spowodowane przez osobę stołującą się odpowiada ona sama, a za straty materialne spowodowane przez dziecko (ucznia) jego rodzice (opiekunowie prawni).

     6. W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis dotyczący danego tygodnia.

     7. Wszystkie osoby korzystające z stołówki są zobowiązane do przestrzegania powyższego regulaminu.

     8. Zgłoszenie dziecka lub osoby dorosłej na obiady jest równoważne z akceptacją cennika oraz regulaminem stołówki.

     Ajent Stołówki Szkolnej. Firma INES  Agnieszka Przeniosło.